Teltudlejningen.dk

Lejebetingelser

Anvendelse

Nedenstående almindelige lejebetingelser finder anvendelse på al leje af materiel fra udlejer, medmindre andet er specielt aftalt med og skriftligt bekræftet af udlejer.

Leveringsforhold

 tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer. Forsinkes eller forhindres levering på grund af de nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

Lejeperiode

THvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos kunden.
Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiel tilbage rettidigt, opkræves ekstra leje.

Afbestilling

Ved annullering af lejeaftalen mindre end 10 dage før aftalt levering, betales det fulde beløb.

Betalingsbetingelser

Lejebeløbet med tillæg af omkostninger ved transport til og fra kunden erlægges kontant uden fradrag af rabat ved modtagelsen, hvis ikke kredit er skriftligt aftalt.

Ansvar

Så længe det lejede befinder sig hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom kunden bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres, erstattes til fuld- og nyværdi. Erstatningsbeløb forrentes med procentrente fra fakturadato. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Ansvar over for offentlig myndighed

Ansvar over for offentlig myndighed påhviler lejeren alene for skader eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør, jordvarmerør samt andet, der befinder sig på opslåningsområdet (grunden).
Ved udlejning af telte til over 150 personer sørger lejer selv for at advisere kommunalbestyrelse og brandvæsen angående tilladelser i henhold til tekniske forskrifter for forsamlingstelte.

Specifikke ting ved leje af borde og stole

Det lejede skal altid tilbageleveres i sammenklappet og rengjort stand. Stole skal stables i stakke af 10 stk.
Ved leje af borde og stole alene (uden leje af telt) afleveres det lejede i stueplan og max 10 meter fra parkeringsmulighed, hvis ikke andet er aftalt.
Opbæring og intern transport kun ved særlig aftale og mod betaling efter forholdene.

Reklamationer

Hvis kunden ikke inden brugen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Kontakt for udlejning af partytelt/festtelt

 i København, Roskilde, Greve, Køge, Hvidovre, Vallensbæk og Storkøbenhavn.